Mô tả cho Quy chế thi đua khen thưởng sửa đổi, bố sung năm 2014

PropertyValue
Tên tài liệu:Quy chế thi đua khen thưởng sửa đổi, bố sung năm 2014
Mô tả:

Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017 sửa đổi bổ sung (Kèm theo Quyết định số: 707-QĐ/TWĐTN-VP, ngày 10/122014 của BTV TW Đoàn)

Tên tệp:20141210_QC_ThiduaKhenthuong.doc
Kích thước tệp: 98 kB
Thời gian ban hành: 12/10/2014 13:43
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3268 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.