Ý tưởng sáng tạo: Phần mềm theo dõi công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ của Văn phòng Chính phủ.

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng Phần mềm theo dõi công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ của Văn phòng Chính phủ:

theodoikiemtra2

theodoikiemtra3

theodoikiemtra4

theodoikiemtra5

theodoikiemtra6

theodoikiemtra7

theodoikiemtra8

theodoikiemtra9

theodoikiemtra10

theodoikiemtra11

theodoikiemtra12

theodoikiemtra13

theodoikiemtra14

theodoikiemtra15

theodoikiemtra16

theodoikiemtra17

theodoikiemtra18

theodoikiemtra19

theodoikiemtra20

theodoikiemtra21

theodoikiemtra22

theodoikiemtra23

theodoikiemtra24

theodoikiemtra25

Ban Biên tập