Ý tưởng CD Tài liệu kỳ họp quốc hội

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng sáng tạo: Phần mềm theo dõi công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ của Văn phòng Chính phủ.

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng Phần mềm theo dõi công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ của Văn phòng Chính phủ:

Ý tưởng sáng tạo: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, quản lý, khai thác văn bản của Trung ương và Văn phòng Trung ương.

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Ý tưởng Phần mềm Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, quản lý, khai thác văn bản của Trung ương và Văn phòng Trung ương:

Ý tưởng sáng tạo: Trang thông tin Dự thảo Online Văn phòng Quốc hội

Tại Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương đã có nhiểu ý tưởng sáng tạo được các thí sinh tham gia dự thi. Website Đoàn thanh niên xin giới thiệu đến các bạn đoàn viên các ý tưởng, sản phẩm dự thi để cùng trao đổi, học hỏi áp dụng vào công việc chuyên môn.

Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI, nhiệm vụ đặt ra đối với DNNN là cần tiến hành tái cơ cấu trong đó trọng tâm là TĐKT và TCT nhà nước. Trong tổng thể cần thiết xác định rõ ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có sự hiện diện của doanh nghiệp nhà nước. Tiếp đó cần tái cơ cấu lại DNNN ngay trong chính bản thân mỗi doanh nghiệp.